วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โครงงานวิจัยและพัฒนาเว็บบล็อกเกอร์วิชาสื่อประสม

โครงงานวิจัย
เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเว็บบล็อกเกอร์วิชาสื่อประสม

ผู้จัดทำ

1. นายยุทธนา สารคำ รหัสนักศึกษา 88587
2. นางสาวสายฝน พลพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 89322
3. นางสาวชุติมาภรณ์ หรสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 90414
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(พิเศษ)5/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
โครงงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (3201-2011)
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการวิจัยและพัฒนาเว็บบล็อกเกอร์ วิชาสื่อประสม


1. หลักการและเหตุผล
สื่อประสมเป็นการนำเสนอที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอเสียงมาผสมผสานกัน เพื่อสร้างเป็นสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณาเว็บต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้จะเป็นสื่อทางด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่และมักจะมีคำจำกัดความที่มี่ความเหมาะสมมากกว่าคำว่า ”สื่อประสม”
เนื้อหาในวิชาสื่อประสม เริ่มจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสื่อประสม การใช้โปรแกรมสื่อประสมเป็นการใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 6 การใช้
ไอคอน Calculation ไอคอน Map และไอคอน Interaction การใช้ไอคอน Frame Work
ไอคอน Navigate ไอคอน sound การใช้โปรแกรมเสริมสร้างงานแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Swish 2.0 การใช้โปรแกรมเสริมสร้างไฟล์วีดีโอ การใช้โปรแกรมเสริมสร้างไฟล์เสียงการ Package File และการบันทึกโปรแกรมสำเร็จรูปลงบนแผ่น CD
ดั้งนั้นการนำเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณค่าและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยสื่ออย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อให้เกิดสิ่งเร้าความสนใจ ส่วนสื่ออีกอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและเพื่อเพิ่มความเข้าใจลึกซึ่งยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอของสื่อประสม
2. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสื่อประสม
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการนำเสนอ
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการนำเสนอ
5. เพื่อบอกประโยชน์ของการใช้โปรแกรมสื่อประสมได้

3. เป้าหมาย
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2. สามารถทำเป็นแหล่งเผยแพร่ได้
3. ใช้เป็นสื่อประเภทการสอน
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเอง
5. เพื่อทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อประสม
4. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
- ระยะในการดำเนินโครงการเป็นเวลา 2 เดือน

5. งบประมาณ
- ค่าถ่ายเอกสาร 10 บาท

6. เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นาย ยุทธนา สารคำ เลขที่ 1
2. นางสาวสายฝน พลพิทักษ์ เลขที่ 20
3. นางสาวชุติมาภรณ์ หรสิทธิ์ เลขที่ 39

7. หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการสร้างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสอน
2. ได้สื่อประสมที่เหมาะสมกับการสอนวิชา สร้าง Blogger

3. บอกความหมายโปรแกรมสื่อประสมได้
4. อธิบายหลักการทำงานของระบบสื่อประสมได้
5. บอกประโยชน์ของการใช้โปรแกรมสื่อประสมกับงานธุรกิจได้

นิยามศัพท์เฉพาะ
สื่อประสม หมายถึง สื่อประสมในการนำเสนอที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอเสียงมาผสมผสานกันเพื่อสร้างเป็นสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภาพยนตร์ โฆษณาเว็บ
สื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ

Web Blogger หมายถึง เว็บที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต